Flicka pojke barn dagis förskola lera

Kommunala förskolor

Läroplan för förskolan styr verksamheten på våra förskolor och vi tar avstamp i FN:s Barnkonvention när vi formulerar vår värdegrund. I förskolan, som är den första delen i skolväsendet, bildar omsorg, lärande och fostran en helhet. Genom att pedagoger visar omtanke om barnen och är lyhörda för deras behov skapas trygga relationer. Att känna trygghet och tillhörighet är viktiga förutsättningar för att utvecklas.

Barn får många nya erfarenheter i förskolan. Med stöd av pedagoger utvecklar barn sina färdigheter och kunskaper. Pedagogerna på förskolan ansvarar för att planera och genomföra undervisning med läroplanens mål i fokus. Förskolan arbetar också för att barnen utvecklar ett demokratiskt förhållningssätt och lär sig respektera alla människors lika värde. På våra förskolor tar det arbetet sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen och dess sju olika diskrimineringsgrunder.

Föräldrasamverkan

I förskolan möts du och ditt barn av respekt och öppenhet för olikheter och arbetet sker i ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder. Det är i det dagliga mötet mellan dig och pedagogerna som tillit byggs, men även via utvecklingssamtal och föräldramöten skapas goda relationer.

På varje förskola finns ett inflytanderåd bestående av föräldrarepresentanter, personal och förskolans ledning. Inflytanderådet träffas kontinuerligt för att diskutera frågor som rör barnens vardag.

KONTAKT

Förskolechef
Katarina Österdahl
Telefon: 073 086 11 37

Biträdande förskolechef
Maria Grundström
Telefon 076 - 118 30 57

Ingegärds Knutsdotters väg 3
592 40 Vadstnena