Bårstad planområde

Detaljplan för bostadsändamål inom del av Bårstad 2:4 m.fl. i Borghamn

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-06 § 144 att avsluta ärendet.

Efter genomfört samråd gör plan- och bygglovavdelningen bedömningen, mot bakgrund av inkomna yttranden redovisade i samrådsredogörelsen, att föreliggande detaljplanearbete bör avslutas. Ett fortsatt detaljplanearbete skulle kräva ett omfattande och kostsamt utredningsarbete med osäker utgång. Detta tillsammans med kostsamma lösningar för anläggande av vatten och avlopp samt grundläggning bedöms innebära exploateringskostnader som är orimliga i förhållande till den byggrätt som genereras.

Planområdets läge:

Öppna kartan i ny flik/nytt fönster

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor