Södra Drottningmarken med plankarta

Detaljplan för bostadsändamål inom fastigheten Kungs Starby 2:6 (del av), "Södra Drottningmarken"

Samråd under tiden 11 december 2017 - 19 januari 2018

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i olika upplåtelseformer och hustyper i området söder om Drottning Kristinas väg. Möjlighet att uppföra en förskola ska finnas. Planen ska utformas så att en stor variation av hustyper medges inom området. I planens intentioner ingår även att skapa en levande stadsdel. Med anledning av detta ges möjlighet till mindre verksamheter att etablera sig inom två centralt belägna kvarter.

Planområdet är beläget cirka 1 km söder om Vadstena innerstad. Området avgränsas mot norr av Drottning Kristinas väg, mot öster av Hovsvägen, mot söder av åkermark och mot väster av Kungs Starby industriområde.

Beslutet om samråd fattades av Samhällsbyggnadsnämnden den 31 januari 2017, §12.

Planarbetet bedrivs i enlighet med reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

standard förfarande diagram

Detaljplaneförslaget ställs ut måndagen den 11 december 2017 och samrådstiden pågår t.o.m. fredagen den 19 januari 2018. Handlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset (vardagar 08.00-16.00), Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner genom att följa länkarna i rutan vid höger.

Synpunkter ska lämnas in till Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 19 januari 2018.

Planområdets läge: 

Öppna kartan i ny flik/nytt fönster

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor

Genom vår interaktiva karttjänst kan du söka information om skolor, detaljplaner och besöksmål i Vadstena kommun.