Vadstena innergård Lustgården innerstad miljö hemma

Information till allmänheten om nya bygglovsbefriade åtgärder

Idag finns det möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 m² i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder blir bygglovsbefirade.

De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Plan- och bygglovenheten ska sedan ge startbesked innan byggnationen påbörjas. Innan startbeskedet ges ska bygg- och miljönämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Ta kontakt med oss på plan- och bygglovenheten om du planerar att bygga nytt så kan vi berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till plan-och bygglovenheten.

Undantag

Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område krävs bygglov. På kartan här kan du se miljöreglerna för Vadstena innerstad.

Fyra åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov för en- och tvåbostadshus:

1. Uppförande av en komplementbyggnad på 25m² byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd

- ytan kan fördelas på flera byggnader

- i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för "friggebodar")

- får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannens medgivande

- får byggas för permanent boende och kallas komplementbostadshus

- ska anmälas till plan- och bygglovenheten

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15m² bruttoarea

- får inte vara högre än bostadshusets taknockhöjd

- ska anmälas till plan- och bygglovenheten

3. Tillbyggnad med högst två takkupor

- gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till

- får omfatta högst halva takfallet

- inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen

 

För enbostadshus dock ej komplementbostadshus dessutom:

4. Inredning av ytterligare en bostad

- ska anmälas till kommunen

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplanen.

Bygglovsbefrielsen för "friggebodar" finns kvar. Man kan alltså bygga både en "friggebod" på 15 m² och en ny större komplementbyggnad/komplementbostadsbyggnad på 25 m².

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor