Örberga kyrka pilgrim härbärge bössa pengar ekonomi

Cistener

Den som ägen en cistern för diesel, eldningsolja eller spillolja ansvarar för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Om du vill installera en cistern ska du informera samhällsbyggnadsnämnden om detta. Om du istället ska avinstallera en befintlig cistern ska detta anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Krav på cisterner och tillhörande rörledningar finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.

Oljecisterner som innehåller eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja ska enligt NFS 2003:24 kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan. SWEDAC – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet och ett svenskt ackrediteringsorgan. Information om vilka som får utföra de olika kontrollerna får du via deras webbplats.

Cisterner delas upp i K-cisterner och S-cisterner. K-cisterner har ett bra korrosionsskydd och ska därför kontrolleras vart 12:e år, medan S-cisterner har ett sämre korrosionsskydd och ska kontrolleras vart 6:e år.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Skärtorsdag öppet 8-12

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor