Asylen bibliotek hus byggnad

Asylen 10, del av

Publicerad 2018-01-10

Detaljplan för del av Asylen 10 är upphävd.

Mark- och miljööverdomstolen upphävde 2017-12-01 Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2015, dnr KS2013/65-215, § 85, att anta detaljplan för del av Asylen 10.
Läs mer.