Södra Drottningmarken med plankarta

Detaljplan för del av Kungs Starby 2:6

Publicerad 2017-12-08

Detaljplaneförslaget för del av Kungs Starby 2:6, Södra Drottningmarken är ute på samråd under tiden 11 december 2017 - 19 januari 2018

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i olika upplåtelseformer och hustyper samt en förskola. Möjligheten ges även till att etablera mindre verksamheter inom området.

Planhandlingar sänds till berörda myndigheter och fastighetsägare. Handlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset (vardagar 08.00-16.00), Klosterledsgatan 35, på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider samt på kommunens hemsida.

Läs mer.