Kungörande och granskning av vägplan för gång- och cykelväg längs med väg 919

Publicerad 2018-01-17

Trafikverket Region Öst har upprättat ett förslag till vägplan för gång- och cykelväg längs med väg 919 på denen Norrsten-Medhamra i Motala och Vadstena kommun.

Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2018-01-29 till 2018-02-28 hos:

  • Trafikverket Förarprov Receptionen, Brigadgatan 12, Linköping
  • Motala kommun, Drottninggatan 2, Motala
  • Vadstena kommun, Klosterledsgatan 35, Vadstena

Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats 

Planen berör samfälligheterna Norrsten S:1 och Norrsten S:2. Planen omfattar även arbete i vatten då bl. a. diken ska grävas om/grävas nya och trummor ska nedläggas/förlängas.

Omläggning av enskilda vägar/ägovägar kommer inte att omfattas av beslut om fastställelse. Dessa väger kommer att regleras genom lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen.

Den mark eller det utrymme som behövs för byggande av väg framgår av plankartorna i handlingarna. Den mark som redovisas på plankartorna kan komma att ta i anspråk med vägrätt respektive tillfällig nyttjanderätt. När vägplanen fastställs och vunnit laga kraft är ägare och innehavare av särskild rätt skyldig att mot ersättning överlåta eller upplåta marken eller utrymmet som behövs för byggande av väg.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Synpunkter ska ha inkommit till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2018-02-28. Ange diarienummer TRV 2016/10544.

Om du vill ha mer information kontakta Malin Skyman, projektledare Trafikverket Region Öst tel. 010-123 92 19 eller e-post malin.skyman@trafikverket.se.