Länsstyrelsens beslut om lokala ordningsföreskrifter

Publicerad 2018-07-09

Anmälan om beslut om ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun.

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 3 kap. 13 § (1993:1617), 12 § första stycket fjärde strecksatsen, 16 § första stycket första meningen samt 17 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vadstena kommun beslutade av kommunfullmäktige den 30 maj 2018, § 88.