Kommunfullmäktige 27 februari

Publicerad 2019-03-14

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-02-27
Anslaget sattes upp: 2019-03-14
Sista dag för överklagande: 2019-04-04
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Hanna Samuelsson
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.

Justerade protokoll publiceras i kommunens webbdiarium.