Förskoleklass

Förskoleklass

Från och med det året som barnen fyller sex år gäller skolplikt. Det första året av sin skolgång går eleverna i förskoleklass.

Förskoleklassen är förlagd till Sankt Persskolan och elevens utveckling och lärande står i fokus. Barnens lust att börja läsa, skriva och räkna stimuleras och utbildningen utgår ifrån en helhetssyn på eleven behov. I förskoleklasser arbetar lärarna tillsammans med eleverna att främja den sociala gemenskapen.

Förskoleklassen omfattar minst 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året och samma regler som i grundskolan gäller såsom till exempel skollunch och skolskjuts.

Ett barn kan tas emot i förskoleklassen som femåring och om det finns särskilda skäl kan ditt barn få börja i förskoleklassen vid sju års ålder. Ta kontakt med skolan om du har frågor kring detta.

Verksamheten är förlagd till förmiddagstid och kompletteras ofta med fritidshem på morgon och eftermiddag. Eleven kan vara inskriven i fritidshem på skolan eller hos något av de fristående fritidshemmen.

Övergång från förskola till fritidshem

För att underlätta övergången från förskola till fritidshem har vi tagit fram en förenklad blankett. Fyll i den och skicka in till oss så ordnar vi övergången. Tänk på att om du inte önskar fritidshem till ditt barn så måste du avanmäla förskolan innan barnet börjar skolan. Läs mer!

Kallelse

Ditt barn kommer att få en kallelse till förskoleklassen skickad hem till dig i början av vårterminen. Även den förenklade blanketten för övergång mellan förskola och fritidshem skickas med. Du måste skicka in blanketten för att bekräfta kallelsen till förskoleklassen samt ange vilka alternativ till fritidshem som är aktuellt.

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan du som vårdnadshavare ansöka om uppskjuten skolplikt. Det innebär att ditt barn börjar i förskoleklass vid sju års ålder och i årskurs 1 vid åtta års ålder.
Rådgör gärna med rektorn och elevhälsan.

KONTAKT

Sankt Persskolan
Expedition: 0143-152 03
eller 0143 - 152 23
Besöksadress:
Hovsgatan 13
5920 30 Vadstena

Skicka e-post