Gymnasieelev

Kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska det finnas en plan för det systematiska kvalitetsarbetet. I Vadstena är det kultur- och utbildningsnämnden som ansvarar för att planen fastställs.

I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. På samma sätt ska arbetet ske på skol- och förskolenivå under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever.

Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Skollagen 4 kap 3-4§§.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och resultatutvecklingen ska gå att följa över tid.
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att identifiera och prioritera utvecklingsområden för att uppfylla de nationella målen. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister. Genom att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen kan kunskap om vad som leder till framgång skapas och delas.

Varje år genomför utbildningsförvaltningen elev- och vårdnadshavarenkäter för att följa upp kvaliten i verksamheten.