Detaljplan

En detaljplan ska göras när ett byggprojekt planeras eller när det ska göras förändringar i redan bebyggda områden. Detaljplanen ligger till grund för hur en bygglovansökan ska bedömas.
Detaljplanen gäller tills dess att den upphävs eller släcks ut av en ny.

Detaljplanen reglerar bland annat vad marken får användas till, hur man får bygga, och redovisar vad som ska vara gata, park eller annan allmän plats. I detaljplanen prövas den planerade förändringen i förhållande till hur omgivningen påverkas, hur de som bor och/eller verkar i området påverkas, trafiksituation, ledningsnät och andra samband. Under detaljplanearbetet ges de som berörs av planen möjlighet att inkomma med synpunkter.

Hur detaljplanearbetet skall genomföras regleras i plan- och bygglagen (PBL).

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35

Postadress:
592 80 Vadstena

Skicka e-post

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15
Lunchstängt 12-12.45

Gul pilLämna synpunkt
Gul pilVanliga frågor