Södra Drottningmarken bild med detaljplan

Detaljplan för bostadsändamål inom fastigheten Kungs Starby 2:6 (del av), "Södra Drottningmarken"

Planen vann laga kraft 2018-07-09.

Plandata

Planområdet är beläget cirka 1 km söder om Vadstena innerstad. Området avgränsas mot norr av Drottning Kristinas väg, mot öster av Hovsvägen, mot söder av åkermark och mot väster av Kungs Starby industriområde.

Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i olika upplåtelseformer och hustyper i området söder om Drottning Kristinas väg. Möjlighet att uppföra en förskola finns. Planen medger en stor variation av hustyper inom området. I planens intentioner ingår även att skapa en levande stadsdel. Med anledning av detta ges möjlighet till mindre verksamheter att etablera sig inom två centralt belägna kvarter.

Beslutet om antagande fattades av Samhällsbyggnadsnämnden den 5 juni 2018, §96.

Planen vann laga kraft 2018-07-09.

Planområdets läge: 

Öppna kartan i ny flik/nytt fönster