Omslagsbild för Kalkhagsvägen

Detaljplan för bostadsändamål inom fastigheterna Vadstena 4:132 (del av) och 4:133 vid Kalkhagsvägen

Detaljplanen för bostadsändamål inom fastigheterna Vadstena 4:132 (del av) och 4.133 m.fl. vid Kalkhagsvägen har nu vunnit laga kraft.

Plandata

Planområdet ligger i västra delen av Vadstena mellan Kalkhagsvägen, Kungsvallavägen och Södra vägen.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av mindre flerbostadshus med en högsta tillåten byggnadshöjd om 9 meter på fastigheterna Vadstena 4:132 och 4:133. För att möjliggöra ett större inslag av vård utöver boende anges även markanvändningen vård.

Bakgrund

Bygg- och miljönämnden beslutade 2015-04-14 § 45 att uppdra till plan- och bygglovavdelningen att påbörja detaljplanearbetet.
Samråd pågick 5 - 31 oktober 2016. Ett samrådsmöte för information och synpunkter hölls den 19 oktober 2016. Planförslaget ställdes ut för granskning 20 november - 22 december 2017. Beslutet om antagande fattades av Samhällsbyggnadsnämnden den 30 januari 2018 § 8. Planen vann laga kraft 2018-03-07.

Samrådsredogörelser och utlåtanden som redovisar inkomna synpunkter får endast publiceras på kommunens hemsida utan de känsliga personuppgifterna, på grund av Personuppgiftslagen (PUL). Dessa kan beställas från stadsbyggnadskontoret.

Planområdets läge:

Öppna kartan i ny flik/nytt fönster