Planområde för ny förskola

Detaljplan för ny förskola på del av Vadstena 4:44 m.fl.

Detaljplanen för ny förskola på del av Vadstena 4:44 m.fl. har nu vunnit laga kraft.

Plandata

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Vadstena i korsningen Motalavägen/ Klosterledsgatan. Det utgörs av en del av fastigheten Vadstena 4:44 och en del av Fräsaren 5.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra en förskola inom området.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-03 § 82 att uppdra till plan- och bygglovavdelningen att påbörja detaljplanearbetet. 
Samråd pågick 18 april - 12 maj 2017. Ett samrådsmöte för information och synpunkter hölls den 27 april 2017. Planförslaget ställdes ut för granskning 03 juli - 04 augusti 2017. Beslutet om antagande fattades av Samhällsbyggnadsnämnden den 05 september 2017 § 92. Planen vann laga kraft 2017-10-06.

Samrådsredogörelser och utlåtanden som redovisar inkomna synpunkter får endast publiceras på kommunens hemsida utan de känsliga personuppgifterna, på grund av Personuppgiftslagen (PUL). Dessa kan beställas från stadsbyggnadskontoret.

Karta som visar var planområdet ligger.