Planområde Sippan 14 och 15

Ändring av detaljplan för Sippan 14 och 15, Vadstena stad (DP 68)

Förslaget till ändring av gällande detaljplan är ute på samråd under tiden 18 februari - 8 mars 2019.

Aktuella området ligger söder om Vadstena slott vid Järnvägsgatan.

Gällande detaljplanens genomförandetid om fem år har löpt ut.

Planarbetet bedrivs enligt reglerna för förenklat ändringsförfarande då ändringen inte strider mot översiktsplanen eller påverkar gällande plans förenlighet med översiktsplanen och den innebär endast borttagning av bestämmelser om fastighetsindelning.

Syftet med ändringen av gällande detaljplanen DP68 är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Sippan 14, vilket idag inte medges.

Planhandlingar sänds till berörda myndigheter och fastighetsägare. Handlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 (vardagar 08.00-16.00) samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner genom att följa länkarna i rutan vid höger.

Synpunkter ska lämnas in till Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80  VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 8 mars 2019. Observera att ange planens beteckning i era synpunkter.

Läs mer om gällande detaljplan på kommunens karttjänst med gällande detaljplaner.

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Vecka 28-31 håller vi lunchstängt kl.12-13.


Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor