3D-modell över möjligt exploateringsscenario för Tycklingeområdet.

Detaljplan för nya bostäder i del av Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen

Detaljplan för nya bostäder inom del av fastigheten Vadstena 4:44, öster om Tycklingevägen är ute på samråd under tiden 28 september – 4 december 2020

Planområdet ligger i korsningen mellan Tycklingevägen och Klosterledsgatan. Det avgränsas av Tycklingevägen till väster, Klosterledsgatan till söder, jordbruksfastigheten Östra Starby 1:1 till öster och jordbruksfastigheten Tycklingen 1:1 till norr.

Planens syfte
Syftet med det aktuella detaljplaneförslaget är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med en variation av upplåtelseformer och skala. Detta för att skapa en levande stadsdel vilken ska utgöra en naturlig fortsättning av staden åt öster. Planens bestämmelser om utformning syftar till att möjliggöra en bebyggelsemiljö som präglas av god gestaltning och kvalitet och som genom detta knyter an till Vadstenas karaktärsvärden. Stadsdelen ska även kunna erbjuda en god, trygg och inkluderande stadsmiljö för alla sociala grupper och åldrar.

Detaljplanen syftar också till att skapa och utveckla nya gröna ytor som tillsammans med övriga offentliga rum och idrottsplatser inom området får ytterligare mervärden och bidra till miljökvalitetsmålet om god bebyggd miljö.

I planens huvuddrag ingår även att tillse att området ska vara anslutet till gång- och cykelnätet med närhet till kollektivtrafik och att vissa typer av offentlig service inom kultur- och fritidsområdet, i enlighet med kommunens behov, ska finnas lättillgängliga. Då planförslaget omfattar ett stort geografiskt område kommer utbyggnaden av detta att ske etappvis under många år framåt.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900).

Samrådshandlingar
Planhandlingar sänds till berörda myndigheter, kända sakägare och fastighetsägare. Handlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10. De går även att ladda ner från länkblocket till höger. Missa inte det digitala samrådet.

Samrådsmöte
Träffa oss och ta chansen att påverka detaljplaneförslaget. Den 13:e oktober 2020 kl. 18:00 håller vi samrådsmöte för att informera om förslaget och svara på era frågor. Mötet hålls i Medborgarsalen i Rödtornet, Storgatan 31.

Information med anledning av covid-19
För att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om antal deltagare för allmänna sammankomster vill vi att du anmäler ditt deltagande. Föranmälan görs via e-post till planochbygg@vadstena.se. Anmälan är inte bindande men ni ombeds att avboka vid förhinder.

Anmäl dig till samrådsmötet.

Om intresset är så stort att antalet deltagare blir större än vad som är möjligt och tillåtet vid ett samrådstillfälle, kommer vi att hålla fler samrådsmöten och återkommer med nytt datum och plats.

Synpunkter lämnas skriftligen till Vadstena kommun, plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 4 december 2020. Vänligligen uppge namn och postadress.

Skicka synpunkter via e-post.