Snedbild över området för DP för flerbostadshus

Detaljplan för flerbostadshus inom del av Vadstena 4:44 vid Klosterledsgatan

Detaljplaneförslaget är ute på samråd under tiden 12 augusti - 6 september 2019

Plan- och bygglovavdelningen i Vadstena kommun har upprättat ett detaljplaneförslag för del av fastigheten Vadstena 4:44 vid korsning Klosterledsgatan - Tycklingevägen.

Planområdet ligger vid Vadstenas norra infart från Motala, cirka 1 500 m från centrum och cirka 700 m från Vättern. Området gränsar i söder till Klosterledsgatan, i väster av Tycklingevägen och befintligt bostadsområde väster därom och i norr och öster till återstående del av samma fastighet, vilken utgör åkermark.

Syftet med det aktuella planförslaget är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus inom den del av fastigheten Vadstena 4:44 som ligger vid korsningen mellan Klosterledsgatan och Tycklingevägen.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

 

Planhandlingar sänds till berörda myndigheter, kända sakägare och fastighetsägare. Handlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset, Klosterledsgatan 35 (vardagar 08.00-16.00) samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider. De kan även laddas ner via länkarna till höger av sidan.

Kommunen går successivt över till en mer digital modell för att genomföra planprocessen. Planhandlingarna i pdf-form kompletteras därför med ett digitalt samråd som bygger på en interaktiv plankarta och en berättelse. Ta del i det digitala samrådet här eller via länken till höger av sidan.

Ett samrådsmöte för att ta del av information och diskutera förslaget hålls i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, sammanträdesrum Vävaren den 26:e augusti 2019 kl. 18:00. Välkomna!

Synpunkter lämnas skriftligen till Vadstena kommun, plan- och bygglovavdelningen, 592 80  VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 6 september 2019.

Ange planrubriken i din skrivelse.