Dator bok uppkoppling

Ordlista

Här har vi samlat några ord med förklaringar.

Anmälningspliktiga åtgärder

Anmälan gäller vissa åtgärder som inte behöver bygglov.

Arbetsplatsbesök

Ett förbestämt besök då byggnadsnämnden gör ett besök för att överskåda arbetsplatsen och kontrollera att kontrollplanen följs. Besöket protokollförs.  Byggherren och den kontrollansvarige ska närvara.

Avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, anmälningspliktiga åtgärder, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, med mera enligt taxa som antagits av kommunfullmäktige.

Byggherre

Byggherre är du som bygger, låter bygga, bygger om, bygger till ditt hus, garage, uthus, anläggning eller annat, även om det inte är du som rent praktiskt bygger utan anlitar en entreprenör för byggnadsarbetet. Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden uppfyller såväl de tekniska egenskapskraven som övriga krav på till exempel hälsa, säkerhet och energihushållning. Byggherren skall därför utse en kontrollansvarig.

Bygglov

Vid ansökan om bygglov prövas främst lokalisering, yttre utformning och överensstämmelse med detaljplanens bestämmelser.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar var, vad och hur du får bygga och använda mark, vatten och befintlig bebyggelse. Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL) och är ett stöd i bygglovprövningen.

Fast egendom

Mark eller vattenområde med tillhörande anläggningar så som byggnad, ledning, stängsel och övrigt som anlagts i eller ovan mark för stadigvarande bruk, hit hör även träd och andra växter.

Fastighet

Fast egendom som är registrerad i fastighetsregistret som självständig rättslig enhet.

Fastighetsbildning

Lantmäteriförrättning där fastighetsindelning (gränser) ändras genom avstyckning (delning) eller sammanslagning eller servitut bildas, ändras eller upphävs.

Friggebod

Komplementbyggnader på en en- eller tvåbostadsfastighet.
Den sammanlagda ytan får inte vara större än 15 kvm.
Friggeboden får inte vara högre på sin högsta punkt än 3 meter.
Friggeboden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes godkännande.
Friggebodar är bygglovsbefriade.

Förhandsbesked

Som förberedelse till en bygglovsansökan kan bygg- och miljönämnden efter förfrågan ge ett  förhandsbesked om den önskade åtgärden kan tillåtas på platsen (lokaliseringsprövning). En förhandsförfrågan kan göras enkelt med beskrivning av vad som önskas och karta som visar läget.
Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år. Under den tiden kan du i lugn och ro ta fram bygglovhandlingar och räkna med att få bygglov.

Handläggningstid

Den tid handläggningen får ta är begränsad till 10 veckor. Denna tid får förlängas om det finns särskilda skäl med ytterligare 10 veckor. Handläggningstiden räknas från den dag då mottagningsbeviset är utfärdat.

Husutstakning

Husutstakning ska göras för att försäkra sig om att byggnaden placeras i rätt läge i förhållande till tomtgränser och byggnader liksom till beviljat bygglov.

Kontrollplan

Efter det tekniska samrådet beslutas om den kontrollplan som ska gälla för byggnationen.
I kontrollplanen redovisas: 
Vilken kontroll som kommer att ske
Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till plan- och bygglovsenheten
Vilka anmälningar som ska göras
Vilka tekniska krav på som ställs på byggnaden

Kontrollansvarig

Byggherren ska utse en kontrollansvarig för byggnationen, som stöd för byggherren och en garanti för att de tekniska krav som ställs på åtgärden ska bli tillgodosedda. Den kontrollansvarige biträder byggherren och ska delta i samråd och de besiktningar/kontroller som kan behövas enligt kontrollplanen. Till kontrollansvarig kan den person som har riksbehörighet utses eller den som samhällsbyggnads- nämnden godkänt för visst arbete.

Lov för tillfällig åtgärd

Ibland kan man tillfälligt acceptera att ändra en byggnads användning eller sätta upp en tillfällig byggnad, typ barack, i strid mot en detaljplans bestämmelser. Ett lov för tillfällig åtgärd kan lämnas för högst tio år med möjlig förlängning med ytterligare fem plus fem år.

Mark (som rättsligt begrepp)

Jord som inte är täckt av vatten.

Marklov

Marklov krävs för att förändra markens höjdläge inom område med detaljplan. Det kan till exempel röra sig om att schakta eller fylla upp en tomt. Inom vissa detaljplaneområden krävs marklov även för att fälla träd.

Mottagningsbevis

När alla handlingar kommit in i ett ärende skickas ett meddelande (mottagningsbevis) om att ärendet är komplett och handläggningstiden påbörjas.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs, inom detaljplanerade områden, vid nybyggnad eller då man avser att bygga till i anslutning till tomtgräns. Av nybyggnadskartan framgår detaljplanens bestämmelser, höjder vid tomthörn, förbindelsepunkt för vatten och avlopp och annan viktig information. Nybyggnadskarta beställs av plan- och bygglovsenheten, blankett finns på hemsidan.

Olovligt byggande

Populärt kallat "svartbygge", regleras i plan- och bygglagen (PBL) 10 kapitlet.

Ovårdad tomt

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska byggnaders yttre och tomter hållas i vårdat skick.  Om fastighetsägaren inte städar upp eller snyggar till trots uppmaning från plan- och bygglovsenheten kan frågan tas upp i bygg- och miljönämnden. Ägaren kan föreläggas att vid vite vidta åtgärder.

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva en byggnad eller en del av byggnad om byggnaden ligger inom detaljplanerat område eller om sådant krav finns i områdesbestämmelser.

Rivningsanmälan

Rivningsanmälan krävs för att riva en huvudbyggnad eller en del av byggnad om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område.

Slutbesked

Meddelas då kontrollplanen och bygglovet uppfyllts. Ett slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Vid mindre avvikelser från kontrollplanen kan ett interimistiskt slutbesked meddelas med kvarstående krav inskrivna.

Slutsamråd

Ett slutgiltigt samråd då byggnationen är färdigställd. Slutsamrådet genomförs på plats för att kontrollera att bygglovet och kontrollplanen är uppfyllda. Byggherren och den kontrollansvarige ska närvara. Snarast efter slutsamrådet ska ett slutbesked utfärdas av byggnadsnämnden om kraven är uppfyllda.

Småhus

Bostadshus som innehåller högst två bostadslägenheter.

Startbesked

Meddelas då det tekniska samrådet har ägt rum och alla begärda handlingar är upprättade och inlämnade. Startbesked kan även meddlas i samband med bygglovet om ärendet inte kräver ett tekniskt samråd.

Strandskyddat område

Strandskyddsbestämmelser gäller för ett område 150 meter från Vätterns strand. För byggande eller anläggande inom strandskyddsområdet krävs dispens från strandskyddet. Ansökan avgörs i flesta fall av länsstyrelsen. Länsstyrelsen har delegerat rätten till kommunen att avgöra strandskyddsdispensen där tomtplatsen är upp till 3 000 kvm. Ansökan sänds alltid till kommunen.

Svartbygge

Svartbygge är det folkliga begreppet för olovligt byggande. Inom begreppet faller alla åtgärder som är bygglovspliktiga men som utförts utan beviljat bygglov.

Tekniskt samråd

När bygganmälan lämnats in till plan- och bygglovsenheten kallas byggherren och den kvalitetsansvarige till byggsamråd. Vid samrådet bestäms vilka kontroller som behövs under byggtiden och om/när arbetsplatsbesök ska genomföras.

Tomt

Markområde som avses för bebyggelse och kringliggande ytor som behövs för avsedd användning, till exempel friytor för lek och utevistelse, kommunikationsytor, plats för parkering, lossning och lastning.

Växtlighet

Fastighetsägaren har skyldighet att se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för hårda och mjuka trafikanter. Klipp nedhängande grenar och skymmande häckar! 

Överklaga beslut

Bygg- och miljönämndens beslut kan överklagas inom tre veckor från att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, eller om du fått del av beslutet genom att det skickats till dig med mottagningsbevis. Överklagandet avgörs av länsstyrelsen men skall lämnas till plan- och bygglovsenheten.