Röd stuga himmel vindflöjel hemma miljö

Lov eller anmälan?

Beroende på vad det är du vill bygga krävs det antingen bygglov eller en anmälan.  

Bygglov krävs vid:

 • Nybyggnad
 • Ombyggnad
 • Tillbyggnad
 • Fasadändring: en sådan åtgärd som ändrar byggnadens utseende, tex byte av fönster eller fasadfärg
 • Väsentlig ändring av en byggnads användning, tex från bostad till kontor
 • Anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, exempelvis upplag, plank eller murar.

Anmälan krävs vid:

 • Rivning av byggnad utanför planlagt område.
 • Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp i en byggnad eller tomt.
 • Installation av eldstad, rökkanal, hiss och ventilation i byggnader
 • Ändring av byggnad som påverkar brandskyddet eller bärande konstruktioner, till exempel vid ändrad planlösning.
 • Underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde.
 • De så kallade "Attefallshusen".

Rivningslov behövs vid:

 • Rivning av hela eller delar av byggnader inom planlagt område.

Marklov krävs vid:

 • Förändring av marknivån mer än 50cm inom detaljplanelagt område.
KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor