Hantverk trä bod Vadstena

Ventilationskontroll

OVK - Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem. Funktionskontroll skall ske innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen.

Intervallerna är olika beroende på typ av byggnad. En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

Ägaren till byggnaden är enligt förordningen skyldig att:

Låta besiktiga sin ventilationsanläggning och snarast möjligt avhjälpa brister som kommit fram vid besiktningen. Endast certifierad funktionskontrollant får utföra denna besiktning.

Protokollet skickas till samhällsbyggnadsnämnden. 

Återkommande besiktning av byggnader ska utföras med de intervall som anges nedan:

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation. Besiktningsintervall tre år.Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-. FX- och S-ventilation. Besiktningsintervall sex år.

Besiktning ska utföras senast inom föreskrivet intervall. Om besiktningen utförs tidigare än inom föreskrivet intervall ska dock nästa besiktning ske senast inom föreskrivet intervall (tre eller sex år) räknat från den senaste faktiskt utförda besiktningen. Om besiktningen inte har utförts inom föreskrivet intervall ska tiden för nästa besiktning räknas från när den senaste besiktningen skulle ha utförts.

Exempel på byggnader som oavsett typ av ventilationssystem alltid bör ingå i kategori 1 är även gymnasier, fritidshem och servicehus för äldre. Högskolor och universitet, samlingslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, terminaler, museer, utställningshallar, hotell och garage bör däremot hänföras till kategori 1 eller 2 beroende på typ av ventilationssystem.

Med FT-ventilation avses fläktventilation där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda. Med F-ventilation avses fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt. Med S-ventilation avses självdragdventilation.

Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

För mer information besök boverkets hemsida www.boverket.se

KONTAKT

Vadstena kommun
Telefon: 0143-150 00
Besöksadress:
Klosterledsgatan 35
Skicka e-post

Öppettider
Måndag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Gul pil Övriga kontaktuppgifter
Gul pil Lämna synpunkt
Gul pil Vanliga frågor