Aktuell lägesbild

En gång i veckan, eller tätare vid behov, publicerar vi en lägesbild från kommunen och våra verksamheter.

Uppdaterad 9 juli

  • Håll ett omtänksamt avstånd till varandra även i sommar!  Vi ser allt fler turister och besökare i Vadstena och vill påminna alla, vadstena bor som besökare, om att ta sitt personliga ansvar för att inte bidra till ökad smittspridning. Visa hänsyn och håll avstånd på gator och torg, i butiker och på våra sevärdheter, och i parker och på badplatser. Skyltar sitter uppe som en extra påminnelse om detta. Vi måste alla fortsätta att agera med försiktighet och följa myndigheternas råd och rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning. 
  • I Vadstena kommun finns smittspridning bland kommuninvånarna med flera bekräftade fall av covid-19.
  • Inom kommunens organisation och verksamheter finns i dagsläget finns inga bekräftade fall covid-19. Personal och brukare testas kontinuerligt vid misstanke om smitta. Provtagning av misstänkt smitta sker enligt rådande rutiner från Region Östergötland. Om smittläget snabbt förändras finns beredskap för att med kort varsel kunna öppna det förberedda Kohort-boendet, som ska vårda de smittade isolerat. Med hänsyn till de drabbades personliga integritet och till patientsekretess kommer vi inte att gå ut med detaljer kring bekräftade fall av covid-19.
  • Tillgången på skyddsutrustning är i dagsläget god. Som en ytterligare försiktighetsåtgärd används visir i alla ansiktsnära kontakter inom äldreomsorg och hemtjänst. 
  • Personalsituationen inom vård- och omsorgsverksamheterna rapporterar en viss påverkan, men i nuläget erbjuds alla anställda semester som planerat.
  • Kommunens krisledningsstab har under juli månad möte en gång per vecka och kommunstyrelsens politiker får regelbundet rapporter från dessa möten. Beredskap för tätare stabsaktivitet finns om läget skulle förändras. 
  • Sedan 1 juli 2020 har kommunerna laglig rätt att stänga serveringsverksamheter som inte följer riktlinjer för smittskydd. Du kan läsa mer om den nya lagen här. Kommunens miljöavdelning kommer under hela sommaren att genomföra kontroller på exempelvis caféer och restauranger för att se till att både gäster och restaurangägare följer de rådande riktlinjerna. 
  • Kommunen har fortsatt kontakt och dialog med föreningar och företag som behöver stöd och alla Vadstenabor uppmanas att bidra till att stötta det lokala näringslivet. #stödlokalaföretag #handlalokalt