Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för samhällsplanering och bygglovfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken (MB) med flera lagstiftningar.

Nämndens tjänstemannastöd finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen består i sin tur av mark- och exploateringsavdelningen, plan- och bygglovavdelningen samt miljöavdelningen.

Sammanträden 2021

26 januari
16 mars 
20 april - protokoll
18 maj
15 juni

14 september
19 oktober
16 november
14 december

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden från och med 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Sök i Vadstena kommuns webbdiarium

KONTAKT

Samhällsbyggnadsnämnd
Skicka e-post

Lars Öhman (M)
Ordförande
Telefon: 070 210 09 40
Skicka e-post

Frida Rosén
Nämndsekreterare
Telefon: 0143 150 91
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Lars Öhman (M)
Ordförande

Desirée Forsén (S)
Förste vice ordförande

Mats Wahrén (K)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Emil Carlsson-Ramö (M)
Eva Skoog (V)
Per-Arne Pettersson (S)
Carl-Henrik Juhlin (K)

Ersättare
Josefin Rosén (M)
Bo Ludviggson (S)
Sofia Falk (K)
Dick Persson (S)
Jan Engholm (C)
Peter Asthamn (MP)
Rune Lemon (K)