Socialnämnd

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Sammanträden 2021

27 januari; Protokoll
17 mars; Protokoll
19 april Obs byte av datum Handlingar
19 maj
16 juni

15 september
20 oktober
17 november
15 december

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från politiska sammanträden från och med 1 januari 2018 hittar du i vårt webbdiarium. Samtliga protokoll som publiceras på webbdiariet är justerade.

Sök i Vadstena kommuns webbdiarium

KONTAKT

Socialnämnd
Skicka e-post

Jane Råsten (S)
Ordförande
Skicka e-post

Sofie Lagerfelt Fernström
Nämndsekreterare
Telefon: 0143-153 23
Skicka e-post

LEDAMÖTER

Jane Råsten (S)
Ordförande

Barbro Henricson (M)
Förste vice ordförande

Margit Berggren Silvheden (C)
Andre vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Lars Ekström (K)
Monya Axelsson (S)
Annica Johansson (M)
Kenneth Rydenlund (K)

Ersättare
Victoria Gustafsson (S)
Liselott Lejon (M)
Elena Ekman (K)
Tommy Kennberg (MP)
Gun Möller (V)
Kristina Carlsson (M)
Lars Murling (K)