Taxa för brandskyddskontroll

Antagen av kommunfullmäktige 19 juni 2019, § 106

 

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa (justerad med sotningsindex 2019-07-01).

 

Timtaxa

669 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

Angivna avgifter i kronor exklusive moms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Objekt i småhus

Tid minuter

Taxa

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

Grundavgift; inställelse för utförande av brandskyddskontroll inkl protokoll

 

 

 

1

 

Helårsbebott hus

16

178 kr

 

2

 

Fritidshus

29

324 kr

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

Kontrollavgift

 

 

 

1

 

Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal.

 

 

 

 

1

Villapanna fastbränsle

40

446 kr

 

 

2

Villapanna oljeeldad

40

446 kr

 

 

3

Lokaleldstad (t ex braskamin, kakelugn, pelletskamin, öppen spis/kamin)

40

446 kr

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Kontroll av tillkommande objekt. Samma skorsten som första objektet

 

 

 

 

1

Villapanna fastbränsle

15

167 kr

 

 

2

Villapanna oljeeldad

15

167 kr

 

 

3

Lokaleldstad (t ex braskamin, kakelugn, pelletskamin, öppen spis/kamin)

15

167 kr

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten på samma byggnad.

 

 

 

 

1

Villapanna fastbränsle

25

279 kr

 

 

2

Villapanna oljeeldad

25

279 kr

 

 

3

Lokaleldstad (t ex braskamin, kakelugn, pelletskamin, öppen spis/kamin)

25

279 kr

 

 

 

 

 

 

1.3

 

 

Tilläggsavgift

 

 

 

 

 

För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris som anges i punkt 4.1 nedan

 

 

2

 

 

Övriga objekt

 

 

 

 

 

Kontrollavgift utgår med pris som anges i punkt 4.1 nedan, dvs ersättning utgår för den faktiska tid som åtgår för objektet, inställelsetid inräknat.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Avgift för efterkontroll

 

 

 

 

 

För utförd kontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.1 samt grundavgift enligt punkt 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Särskilda bestämmelser

 

 

4.1

 

 

Timersättning utgår med 655 kr

 

 

 

 

 

För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.

 

 

 

 

 

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel kvartstimme.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

 

För extra inställelse, då kontroll inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för detta inte förelegat, utgår utöver ersättning i tillämpliga delar enligt punkt 1-3 ovan en särskild administrationsavgift på 107 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

 

 

Transportersättning för bil till och från förrättningsstället ingår i grundavgiften 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

 

 

För kontroll utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsägaren begärt detta, utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.1 samt med tillägg för obekväm arbetstid med 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med ordinarie arbetstid avses vardagar kl 07:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

 

 

I angivna ersättningar enligt denna taxa ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Indexering av taxan

 

 

 

 

 

Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen från 2006 med publicerat sotningsindex från Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.