Läs- och studietips

Här finns lite tips till dig som vill läsa mer om hospitalshistorien.

ARKIV

Birgittas sjukhus i Vadstena arkiv (Vadstena hospital) - Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena

Birgittas sjukhus i Vadstena arkiv (Vadstena hospital) - Regionarkivet I Östergötland, Linköping

Birgittas sjukhus arkiv på Landsarkivet beskrivs under 2019. Förteckningar finns lokalt och bara delvis i NAD. Patientjournaler finns både på Landsarkivet och Regionarkivet.

Sök i NAD - Nationell Arkivdatabas https://sok.riksarkivet.se/nad

 

VADSTENA HOSPITAL, BIRGITTAS SJUKHUS OCH MENTALSJUKVÅRDENS HISTORIA LITTERATUR I URVAL

600 år i Vadstena : Vadstenas historia från äldsta tider till år 2000 / Gunnar Lindqvist ... ; redaktör: Göran Söderström.

Andersson, Carl Alfred/Karlsson-Rosen, Frans Oskar: Sjukvårdarminnen från Birgittas

Sjukhus. Föreningen Gamla Vadsrenas småskrifter nr 2 1951. Bergman, Sven: Seklernas Vadstena. Vadstena 1955.

Carlson, Carl Fredrik: Minnen från . Vadstena Hospital Linköping. !sidor Kjellbergs boktryckeri. 1886.

Danell, Frans August: Min tillkomst, samt döden i grytan. : Under form av liv i Vadstena hospital då jag föddes. 21:a omarb.uppl. 1916

Eriksson, Bengt Erik: Vägen till centra/hospitalet. Två studier om den anstaltsbundna sinnessjukvårdens förhistoria i Sverige. Daidalos 1989.

Hollman-Johansson, Elisabeth: jag minns mitt barndoms Vadstena. Skildringar från åren före sekelskiftet. Föreningen Gamla Vadstena 1992.

Källman, Dag: En enkel Vadstena : en bok om arbetslivet på Birgittas sjukhus och Vadstena hospital. 1998

Qvarsell, Roger: Människosyn och sinnessjukdom. 1978.

Qvarsell, Roger: Förvaring, behandling, vård Psykiatrins och sinnessjukvårdens historia i Sverige. Två uppsatser om psykiatrins historia. Institutionen för idehistoria Umeå universitet skrifter nr 13, 1981.

Qvarsell, Roger: Ordning och behandling. Psykiatri och sinnessjukvård i Sverige under 1800- talets första hälft. Umeå 1982.

Qvarsell, Roger: Utan vett och vilja. Om synen på brottsligher och sinnessjukdom. Carlssons 1993.

Regner, Elisabet (2010). ”Arkeologi i vansinnets gränsland : modernitet och materiell kultur i Vadstena hospital”. Modernitetens materialitet : arkeologiska perspektiv på det moderna samhällets framväxt (2010)

Rosén, Frans Oskar; Bergman Sven, Andersson C. Alfred (1952). Sjukvårdarminnen från

Birgittas sjukhus. Småskriftserien / Föreningen Gamla Vadstena

Svensson, Sven-Ola (1990). Psykiatrins historia och Hospitalmuseet i Vadstena.

Öjesjö, Mona Lisa (1981). Mårten Skinnares hus och Birgittas sjukhus i Vadstena : kort historik. 1981.

 

WEBB

Upplev Vadstena - Vadstena hospital https://www.upplevvadstena.se/hospital.htm

Wikipedia  Vadstena hospital https://sv.wikipedia.org/wiki/Vadstena_hospital

Hospitalsmuseet och Mårten Skinnares hus - Vadstena Slott. https://vadstenaslott.com/aktiviteter/hospitalsmuseet/

Östergötlands museum - Hospitalsmuseet http://ostergotlandsmuseum.se/pages/5

 

BLOGG

Dahlström, Christian. Psykiatrins historia – Sverige och mentalsjukhusens historia: från helgeandshus till öppenvård.

https://vadardepression.se/psykiatrins-historia-sverige-och-mentalsjukhusens-historia-fran-helgeandshus-till-oppenvard/

 

DIGITALT PUBLICERADE

Carlson, Carl Fredrik: Minnen från . Vadstena Hospital Linköping. !sidor Kjellbergs boktryckeri. 1886.

https://libris.kb.se/bib/20872337

Hjertstedt, Ludvig Magnus (1851). Berättelse om Wadstena centralhospital rörande helsotillståndet i allmänhet : det hufvudsakligaste resultatet af den kurativa behandlingen jemte öfvriga anmärkningsvärda förhållanden, för år 1850 : afgiven till Kongl. Seraphimer-ordens gillet. Stockholm.

http://runeberg.org/hlmwadsten/

Ivarsson Lilieblad, Björn: I vansinnets gränsland : En studie av de normativa gränsdragningarna vid Vadstenacentralhospital 1849–1858. 2003

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A917494&dswid=7589

Qvarsell, Roger (1982). ”Vårdinstitution och samhällsordning : ett exempel från Karl Johan- tidens Sverige”. Kaos och ordning (Umeå : Inst. för idéhistoria, Univ., 1982): sid. 88-95. https://www.avhandlingar.se/avhandling/8cfb288484/

Qvarsell, Roger: Ordning och behandling.  Psykiatri och sinnessjukvård  i Sverige under 1800- talets  första  hälft.  Umeå 1982.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:609428/FULLTEXT01.pdf