Principer för offentlig upphandling

De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper.

Icke-diskriminering

...innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör på grund av exempelvis nationalitet. Den upphandlande myndigheten får inte ställa några krav som enbart svenska företag kan känna till eller utföra.

Likabehandling

...innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett för sent inkommet anbud, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla.

Ömsesidigt erkännande

...innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en EU-medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder. Detta kopplas till den grundläggande EU-rättsliga principen om fri rörlighet för varor, principen om etableringsfrihet och om frihet att tillhandahålla tjänster.

Proportionalitet

...innebär att kraven på leverantören och i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband och stå i rimlig proportion till det som ska upphandlas. De krav som ställs ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Transparens

...innebär att den upphandlande myndigheten är skyldig att skapa öppenhet och lämna information om upphandlingen och hur denna praktiskt går till.

Förfrågningsunderlaget bör vara klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs.

KONTAKT

Inköpssamverkan
Stefan Johansson
Upphandlingschef
Telefon: 0141-22 55 51
Skicka e-post