Sekretess vid offentlig upphandling

I en offentlig upphandling råder absolut sekretess fram tills avslutad upphandling. Inga uppgifter om de anbud som kommit in får offentliggöras, till exempel råder det absolut sekretess om vilka leverantörer som lämnat anbud och vilka pris som angivits.

När tilldelningsbeslutet sedan har fattats, eller om upphandlingen avbrutits, råder offentlighetsprincipen som huvudregel. Det innebär att alla handlingarna i upphandlingsärendet blir offentliga och om det inte finns synnerliga skäl, exempelvis risk att en leverantör kan lida skada, så lämnas de ut till vem som helst som begär ut handlingar.

Om den som lämnat ett anbud vill att vissa uppgifter ska behandlas med sekretess måste detta framgå i det lämnade anbudet.

KONTAKT

Inköpssamverkan
Stefan Johansson
Upphandlingschef
Telefon: 0141-22 55 51
Skicka e-post