Avloppsinventering 2021

Publicerad 2021-03-22

Miljöavdelningen kommer under vecka 12-17 (mars-april) att inventera enskilda avlopp på fastigheter inom Herrestadområdet, se karta nedan. 

Varje år inventeras avlopp inom ett avgränsat område. Syftet med inventeringen är att arbeta för minskade utsläpp från enskilda avlopp. Bristfälliga enskilda avlopp bidrar till övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten. Dåligt renat avloppsvatten kan också förorena dricksvatten genom spridning av mag- och tarmbakterier till yt- och grundvatten. 

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att avloppsanordningen till sitt hus uppfyller gällande lagkrav. Kommunen ska enligt lagstiftningen göra kontroller på enskilda avloppsanordningar.

Fastighetsägare berörda av årets inventering har under februari fått ett informationsbrev från miljöavdelningen där mer information om inventeringen ges. I utskicket finns även en enkät som fastighetsägaren ska svara på och skicka tillbaka till miljöavdelningen. Enkätsvaren underlättar för oss och gör att inventeringsresultatet blir säkrare och handläggningstiden kortare. 

image.png

Har du frågor om inventeringen eller enskilda avlopp i stort kan du kontakta miljöavdelningen via kommunens växel på nummer 0143- 150 00. Mer information finns också att läsa här http://www.vadstena.se/Startsida/Miljo-och-halsa/Vatten-och-avlopp/Inventering-enskilda-avlopp/