Kommunal anslagstavla

Det här är Vadstena kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden och när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också kungörelser och underrättelse om granskning. Från och med 1 januari 2018 finns Vadstena kommuns officiella anslagstavla enbart på vadstena.se. Adressen är www.vadstena.se/anslagstavla.

SÅ ÖVERKLAGAR DU

Det går att överklaga kommunala beslut enligt kommunallagen, så kallad laglighetsprövning. För att göra det måste du vara folkbokförd i kommunen, äga fast egendom i kommunen eller betala kommunalskatt här. Du kan också vara medborgare i något annat EU-land och bosatt i kommunen, men ska enligt folkbokföringslagen inte vara folkbokförd i kommunen.

När beslutet är justerat (protokollet underskrivet) och anslag om justering är publicerat på kommunens digitala anslagstavla på webbplatsen kan du överklaga det. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet räknat från den dag då anslagets publicerades. I varje protokoll står det när anslaget publiceras. Det kostar inget för den som överklagar.

Vad gäller vid laglighetsprövning?

Du kan överklaga beslutet om du anser att:

  • Det inte har kommit till på lagligt sätt,
  • det rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Ett överklagande ska vara skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Du ska tala om vilket beslut det gäller genom att ange vår beteckning och beslutsdatum. Tala också om hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Underteckna skrivelsen och skriv ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och gärna e-postadress. Du kan även skicka med andra handlingar som du anser stöder din uppfattning.

För att din överklagan ska kunna prövas måste den ha kommit till förvaltningsrätten inom tre (3) veckor från den dag, då det meddelades på kommunens anslagstavla att protokollet med beslutet har justerats.

Överklagan skickar du till:

Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
581 04 Linköping

De tar gärna emot post på e-postadress: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte sätta in ett annat beslut i stället. Om förvaltningsrätten upphäver ett beslut betyder det att det inte finns något beslut i ärendet längre. Om kommunen genomfört ett beslut som sedan upphävs, är kommunen skyldig att så långt som möjligt återställa det som gjorts. Du kan läsa mer om laglighetsprövning i Kommunallagens 13 kapitel.

OM ANSLAGSTAVLAN

Vad är en officiell anslagstavla?
Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, nämnder och styrelser är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Från och med 1 januari 2018 kommer Vadstena kommuns officiella anslagstavla finnas på Vadstena.se istället för i entrén till kommunhuset. I kommunhusets reception finns en dator där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns offentliga datorer som du kan använda.

Kortadressen till Vadstena kommuns officiella anslagstavla är www.vadstena.se/anslagstavla

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Vad är en kungörelse?
En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktigt att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Vad betyder underrättelse för granskning?
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.

 

HAR DU FRÅGOR?

Frågor om justerade protokoll
Om du undrar över något i de protokoll som publiceras på den officiella anslagstavlan ska du vända dig till en nämndsekreterare. På sidan Politik och beslut/så styrs Vadstena hittar du länkar till respektive nämnd där kontaktuppgifter till nämndens sekreterare finns.
Här finns länken till Politik och beslut/så styrs Vadstena

Frågor om kungörelser och underrättelse om granskning
I respektive kungörelse och i underrättelse om granskning framgår vem du ska kontakta om du har frågor.

KONTAKT

Christina Andersson
Kommunsekreterare
Telefon: 0143-150 02
Skicka e-post