Kommunfullmäktige 25 september

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2019-09-25
Anslaget sattes upp: 2019-10-04
Sista dag för överklagande: 2019-10-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Kerstin Svensson

Anslaget tas ned dagen efter sista dag för överklagande.

Justerade protokoll publiceras i kommunens webbdiarium.