Socialnämndens utskott 16 september

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum: 2020-09-16
Anslaget sattes upp: 2020-09-16
Sista dag för överklagande: 2020-10-07
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Jennifer Tåhlin
Anslaget tas ner dagen efter sista dag för överklagande.